Four Colors Multiplayer

Played 46 times.

0% (0/1)
Mô tả:
Four Colors là một trò chơi thẻ HTML5. Đối mặt với 3 đối thủ do máy tính điều khiển. Ghép các thẻ theo màu sắc hoặc số, chơi các thẻ hành động để kết hợp trò chơi và là người đầu tiên loại bỏ tất cả các thẻ. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng: Đừng quên nhấn nút 1 khi bạn chỉ còn một thẻ! 3 Chế độ của trò chơi: - Chế độ nhiều người chơi - Chơi với máy tính - Thách thức một người bạn chơi trên cùng một thiết bị
Four Colors is a HTML5 Card Games.
Face up to 3 computer-controlled opponents.
Match cards by color or number, play action cards to mix the game up and be the first to get rid of all cards.
Last but not least: Do not forget to press the 1 button when you have only one card left!

3 Game’s Mode:
- Multiplayer mode
- Play against the pc
- Challenge a friend playing on the same device

Giới thiệu:
Nhấn vào thẻ để chọn nó
Tap the card to select itDanh mục:

Multiplayer Puzzle

Quảng cáo

DANH MỤC NỔI BẬT

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự