Mô tả:
Bạn cần phải vượt qua tất cả 40 cấp độ để mở tất cả bốn cửa sổ, mỗi cửa sổ sẽ đi vào mùa riêng của nó. Sử dụng joker để đơn giản hóa quy trình. Ngoài những trò đùa thông thường trong trò chơi còn có những trò đùa cho mỗi bộ đồ.
Giới thiệu:
Bạn phải rút từng thẻ một từ kho dự trữ của mình. Chọn các thẻ có giá trị cao hơn hoặc thấp hơn một thẻ đã rút của bạn để xóa thẻ đó khỏi sân chơi. Để hoàn thành một cấp độ, bạn cần loại bỏ tất cả các thẻ khỏi sân chơi mà không hết thẻ từ kho dự trữ của bạn..


Danh mục:

Puzzle